Πτυχία που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ

Τα πιστοποιητικά αυτά είναι τα εξής :

Μέτρια Γνώση (Β1)  – Μόρια 10

 1. PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Cambridge University.
 2. BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Cambridge University..
 3. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) – Βαθμολογία από 3 έως 4.
 4. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – PRELIMINAR -(UNIVERSITY OF LOCAL ΕXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES).
 5. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2–INTERMEDIATE COMMUNICATION ΤΟΥ EDEXCEL.
 6. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH του TRINITY COLLEGE LONDON.
 7. CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,   writing and listening) (ENTRY 3) – ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) – ACHIEVER – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – ACHIEVER – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – ACHIEVER-  Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).
 8. BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
 9. ΤEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 10. PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
 11. PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
 12. OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3(CEF equivalent level B1).
 13. ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) – CEF B1.
 14. Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) – CEF B1
 15. ΤΙΕ -Test of Interactive English, B1 Level.
 16. Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β1
 17. LRN Entry Level Certificate in ESOL International – Entry 3 –  CEF B1.
 18. Michingan English Test (MET) – βαθμολογία 120 -156
 19. Michingan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 67-79
 20. AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International – Entry 3 – CEF B1.
 21. NOCN Enrty Level Certificate in ESOL International – Entry 3 – CEF B1

Καλή Γνώση (Β2) – Μόρια 30

 1. FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Cambridge University.
 2. BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74 του Cambridge University.
 3. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), The British Council – IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
 4. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 5. ECCE, MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH (MCCE) του Πανεπιστημίου του Michigan
 6. CERTIFICATE IN Integrated Skills in English του TRINITY COLLEGE LONDON.
 7. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL
 8. Β2 – Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
 9. CITY & GUILDSLEVEL 1 CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL (reading, writing and listening) – COMMUNICATOR-καιCITY & GUILDS LEVEL CERTIFICATE  IN  ESOL  INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά  για  την απόδειξη της καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE  IN  INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS  CERTIFICATE  IN  INTERNATIONAL  SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR  – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά  για  την  απόδειξη της καλής γνώσης).
 10. TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 505 έως 780 του  EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 11. OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 – CEF equivalent level B2.
 12. ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes – CEF Level B2.
 13. Michigan State University–Certificate of English Language Competency (MSU –CELC).
 14. ΤΙΕ – Test of Interactive English, B2 Level.
 15. LRN Entry Level 1 Certificate in ESOL International – CEF Level B2
 16. Michigan English Test (MET) – βαθμολογία 157 – 189
 17. Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80-90
 18. AIM Awards Entry Level 1 Certificate in ESOL International – B2
 19. NOCN Enrty Level Certificate in ESOL International – Level 1 – B2
 20. AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 21. Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του Cambridge Michigan Language Assessments.
 22. Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του Cambridge Michigan Language Assessments.
 23. GA Level 1 Certificate in ESOL International – CEF Level B2.
 24. Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).

Πολύ καλή Γνώση (Γ1/C1) – Μόρια 50.

1.CERTIFICATE IN ADVANCE ENGLISH (CAE) του Cambridge University

2.BULATS English Language Test, βαθμολογία 75 – 89 του Cambridge University

3.INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) με βαθμολογία από 6 έως 7,5
4. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE–HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate
5. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 – ADVANCED COMMUNICATION – ΤΟΥ EDEXCEL.
6. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
7. CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης ) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης ).
8. ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) & ΕΛΛ/ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
9. ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785-900 -EDUCATIONAL    TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
10. OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (CEF equivalent level C1).
11. ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (CEF Level C1).
12. ΤΙΕ – Test of Interactive English, C1 + Level.
13. ΤΙΕ – Test of Interactive English, C1 Level.
14. LRN Entry Level 2 Certificate in ESOL International – ( CEF Level C1).
15. Michigan English Test (MET) – βαθμολογία 190 – 240.
16. Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 91-99
17. NOCN Entry Level 2 Certificate in ESOL International – Level 1 – C1.
18. AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
19. Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 91-99 του Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA).
20. Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA).
21. GA Level 2 Certificate in ESOL International – (CEF: C1).
22. C1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 – LaguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

Άριστη Γνώση (Γ2/C2) – Mόρια 70

 1. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Cambridge University.
 2. BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Cambridge University.
 3. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
 4. ECPE του Πανεπιστημίου του MICHIGAN.
 5. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 – PROFICIENT COMMUNICATION – του EDEXCEL.
 6. ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
 7. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστηςγνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY.
 8. OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (CEF equivalent level C2).
 9. ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (CEF C2).
 10. Michigan State University –Certificate of English Language Proficiency (MSU–CELP) – CEF C2.
 11. UCLan C2 του Πανεπιστημίου του Central Lancashire.
 12. TΙΕ – Test of Interactive English, C2 – ACELS / Gatehouse Awards
 13. LRN Entry Level 3 Certificate in ESOL International – ( CEF C2)
 14. AIM Awards Entry Level 3 Certificate in ESOL International – C2
 15. NOCN Enrty Level 3 Certificate in ESOL International – Level 1 – C2
 16.  AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 17. Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 18. EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2), ή Pearson EDI level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή Pearson LCCI level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
 19. Pearson LCCI EFB level 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
 20. GA Level 3 Certificate in ESOL International – (CEF C2).
 21. C2 – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (listening, reading, writing) (MasteryC2) και C2 – LaguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking)  (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).