Μετά περίπου από 20 ημέρες από την ημερομηνία εξέτασης σας αποστέλλεται e-mail στο οποίο σας κατευθύνει στον σύνδεσμο που μπορείτε να δείτε τα επίσημα αποτελέσματα.