Η εξέταση αποτελείται από 4 μέρη :
1.    Analytical Writing Assessment (Μία Έκθεση)
2.    Integrated Reasoning (Τεστ Λογικής)
3.    Quantitative (Mathematics – Arithmetic)
4.    Verbal (English language)