Η διάρκεια του τεστ είναι περίπου 3 ώρες και 40 λεπτά  – 3 ώρες και 45 λεπτά

Analytical Writing 
Time Limit  : 60΄
Tasks: Δύο (2) εκθέσεις 30΄ η κάθε μία – writing tasks – Γίνεται τυχαία επιλογή από την λίστα του συστήματος και δεν είστε σε θέση να επιλέξετε θέμα.
Για τις απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα των εξετάσεων και απαγορεύονται χειρόγραφες απαντήσεις.
Analyze an Issue –ο υποψήφιος θα πρέπει να συμφωνήσει ή διαφωνήσει στο θέμα που θα του  δοθεί. Αξιολογούνται οι ικανότητες λογικής ανάλυσης και  ανάπτυξη του θέματος καθώς και η χρήση της γλώσσας
Analyze an Argument – ο υποψήφιος θα πρέπει να σχολιάσει /αναλύσει κάποια συμπεράσματα ή επιχειρήμαα ή να αντικρούσετε
Τα θέματα που θα του δοθούν.

Quantitative Section   
Time Limit : 70 ΄ 
Tasks: Αξιολογείτε η χρήση βασικών μαθηματικών εννοιών, περιλαμβάνει 2 τμήματα των 35 λεπτών το καθένα σε 4 sections.
Καθε ένα από τα sections αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Quantitative Comparisons Questions  ζητείται να καθοριστεί από δύο ποσότητες ποια μεγαλύτερη ή μικρότερη ή αν αυτό δεν μπορεί να οριστεί από τις δοθείσες πληροφορίες.
Multiple choice – Select one answer choice:  ζητείται να επιλεγεί μία σωστή απάντηση από τις 5 προτεινόμενες.
Multiple choice – Select one or more answer choices: ζητείται να επιλεγεί μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις από μία λίστα επιλογών που δίδονται.
Numeric Entry Questions: Εδώ ο υποψήφιος θα πρέπει να υπολογίσει την απάντηση και να συμπληρώσει  με αριθμό το πεδίο που του δίδεται.  Προσοχή : Οι ερωτήσεις αυτές δεν είναι πολλαπλών επιλογών.

Verbal Reasoning Section
Time Limit  : 60 ΄

Tasks : Περιλαμβάνει δύο τμήματα (sections) των 30΄ το καθένα με 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κάθε section.
Reading Comprehension – εξετάζεται η κατανόηση του γραπτού λόγου με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών μίας ή περισσότερων
Σωστών απαντήσεων από 3-4 κείμενα που επιλέχθησαν από κοινωνικά, ανθρωπιστικά θέματα θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης
Text Completion Questions – εξετάζεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοήσει τα κείμενα που του δίδονται και να
συμπληρώσει λέξεις ή κείμενα που λείπουν καθώς επίσης και να βρει σημαντικές λέξεις ή φράσεις που λείπουν στα κείμενα.

Sentence Equivalence Questions – εξετάζεται η ικανότητα του υποψηφίου να βρει δύο λέξεις ( από τις 6 που δίδονται ) να συμπληρώσει Το κεντό που υπάρχει στην πρόταση και οι οποίες σχηματίζουν δύο νέες προτάσεις με το παρόμοιο νόημα.

Το Reading Comprehension μετρά περισσότερο από τα άλλα δύο είδη εξέτασης

Your exam will include one unidentified, unscored Verbal Reasoning or Quantitative Reasoning section. In all likelihood, you won’t be able to identify which section is unscored. (In any event, you should approach each and every test section under the assumption that it is scored.)