Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις ενότητες
– Κατανόηση Ακουστικού Λόγου (Listening)
– Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading)
– Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing)
– Παραγωγή Προφορικού Λόγου ( Speaking)

Σημείωση : Οι υποψήφιοι στην Ελλάδα διαγωνίζονται μόνο στο Internet-based Test